Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm

Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 1

Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 2
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 3
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 4
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 5
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 6

Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 7
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 8
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 9
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 10
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 11

Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 12
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 13
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 14
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 15
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 16

Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 17
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 18
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 19
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 20
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 21

Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 22
Blizzard giới thiệu tướng trong Heroes of the Storm - Ảnh 23

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...