“Bỏng mắt” với cosplay Nhiệt Huyết Tam Quốc II

“Bỏng mắt” với cosplay Nhiệt Huyết Tam Quốc II - Ảnh 2
“Bỏng mắt” với cosplay Nhiệt Huyết Tam Quốc II - Ảnh 3
“Bỏng mắt” với cosplay Nhiệt Huyết Tam Quốc II - Ảnh 4
“Bỏng mắt” với cosplay Nhiệt Huyết Tam Quốc II - Ảnh 5
“Bỏng mắt” với cosplay Nhiệt Huyết Tam Quốc II - Ảnh 6

“Bỏng mắt” với cosplay Nhiệt Huyết Tam Quốc II - Ảnh 7
“Bỏng mắt” với cosplay Nhiệt Huyết Tam Quốc II - Ảnh 8
“Bỏng mắt” với cosplay Nhiệt Huyết Tam Quốc II - Ảnh 9
“Bỏng mắt” với cosplay Nhiệt Huyết Tam Quốc II - Ảnh 10
“Bỏng mắt” với cosplay Nhiệt Huyết Tam Quốc II - Ảnh 11

“Bỏng mắt” với cosplay Nhiệt Huyết Tam Quốc II - Ảnh 12
“Bỏng mắt” với cosplay Nhiệt Huyết Tam Quốc II - Ảnh 13
“Bỏng mắt” với cosplay Nhiệt Huyết Tam Quốc II - Ảnh 14
“Bỏng mắt” với cosplay Nhiệt Huyết Tam Quốc II - Ảnh 15
“Bỏng mắt” với cosplay Nhiệt Huyết Tam Quốc II - Ảnh 16

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...