Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It’s About Time

Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 2
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 3
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 4
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 5
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 6

Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 7
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 8
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 9
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 10
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 11

Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 12
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 13
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 14
Cây và zombie trong Plants Vs. Zombies 2: It's About Time - Ảnh 15

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...