Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2

Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 2
Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 3
Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 4
Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 5
Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 6

Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 7
Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 8
Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 9
Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 10
Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 11

Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 12
Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 13
Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 14
Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 15
Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 16

Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 17
Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 18
Chiến trận hoành tráng trong Call of Duty: Black Ops 2 - Ảnh 19

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...