“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes

“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 2
“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 3
“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 4
“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 5
“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 6

“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 7
“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 8
“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 9
“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 10
“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 11

“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 12
“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 13
“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 14
“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 15
“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 16

“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 17
“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 18
“Chim sắt” Đức lượn lờ trong World of Warplanes - Ảnh 19

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...