Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush

Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 2
Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 3
Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 4
Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 5
Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 6

Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 7
Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 8
Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 9
Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 10
Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 11

Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 12
Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 13
Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 14
Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 15
Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 16

Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 17
Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 18
Vanellope von Schweetz đáng yêu trong Sugar Rush - Ảnh 19

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...