Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert

Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 1

Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 2
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 3
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 4
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 5
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 6

Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 7
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 8
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 9
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 10
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 11

Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 12
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 13
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 14
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 15
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 16

Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 17
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 18
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 19
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 20
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 21

Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 22
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 23
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 24
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 25
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 26

Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 27
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 28
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 29
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 30
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 31

Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 32
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 33
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 34
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 35
Daum Games hé lộ phiên bản CBT 3 của Black Desert - Ảnh 35

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...