Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken

Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 2
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 3
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 4
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 5

Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 6
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 7
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 8
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 9

Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 10
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 11
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 12
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 13

Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 14
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 15
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 16
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 17

Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 18
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 19
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 20
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 21

Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 22
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 23
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 24
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 25

Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 26
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 27
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 28
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 29

Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 30
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 31
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 32
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 33

Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 34
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 35
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 36
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 37

Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 38
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 39
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 40
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 41

Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 42
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 43
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 44
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 45

Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 46
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 47
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 48
Điểm mặt 12 nhân vật mới của Street Fighter X Tekken - Ảnh 49

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...