Black Desert: Hình ảnh “chất lừ” trong ngày đầu CBT

Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 2
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 3
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 4
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 5
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 6

Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 7
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 8
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 9
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 10
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 11

Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 12
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 13
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 14
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 15
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 16

Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 17
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 18
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 19
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 20
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 21

Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 22
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 23
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 24
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 25
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 26

Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 27
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 28
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 29
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 30
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 31

Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 32
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 33
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 34
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 35
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 36

Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 37
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 38
Black Desert: Hình ảnh "chất lừ" trong ngày đầu CBT - Ảnh 39

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...