Lâm Tuấn Kiệt thể hiện cosplay Thế Giới Hoàn Mỹ 2012

Lâm Tuấn Kiệt thể hiện cosplay Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 - Ảnh 2
Lâm Tuấn Kiệt thể hiện cosplay Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 - Ảnh 3
Lâm Tuấn Kiệt thể hiện cosplay Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 - Ảnh 4
Lâm Tuấn Kiệt thể hiện cosplay Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 - Ảnh 5
Lâm Tuấn Kiệt thể hiện cosplay Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 - Ảnh 6

Lâm Tuấn Kiệt thể hiện cosplay Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 - Ảnh 7
Lâm Tuấn Kiệt thể hiện cosplay Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 - Ảnh 8
Lâm Tuấn Kiệt thể hiện cosplay Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 - Ảnh 9
Lâm Tuấn Kiệt thể hiện cosplay Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 - Ảnh 10
Lâm Tuấn Kiệt thể hiện cosplay Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 - Ảnh 11

Lâm Tuấn Kiệt thể hiện cosplay Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 - Ảnh 12
Lâm Tuấn Kiệt thể hiện cosplay Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 - Ảnh 13

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...