Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2

Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 2
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 3
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 4
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 5
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 6

Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 7
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 8
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 9
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 10
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 11

Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 12
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 13
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 14
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 15
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 16

Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 17
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 18
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 19
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 20
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 21

Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 22
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 23
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 24
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 25
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 26

Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 27
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 28
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 29
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 30
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 31
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 32
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 33
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 34
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 35
Loạt ảnh nguyên họa của các hero trong DotA 2 - Ảnh 36

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...