Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black

Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 2
Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 3
Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 4
Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 5
Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 6

Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 7
Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 8
Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 9
Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 10
Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 11

Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 12
Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 13
Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 14
Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 15
Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 16

Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 17
Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 18
Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 19
Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 20
Loạt ảnh trong game ấn tượng của Metal Black - Ảnh 21

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...