Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012

Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 2
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 3
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 4
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 5
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 6
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 7
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 8
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 9
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 10
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 11

Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 12
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 13
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 14
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 15
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 16
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 17
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 18
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 19
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 20
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 21

Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 22
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 23
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 24
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 25
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 26
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 27
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 28
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 29
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 30
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 31

Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 32
Loạt cosplay ấn tượng tại New York Comic Con 2012 - Ảnh 33

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...