Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX

Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 2

Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 4
Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 5
Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 6

Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 7
Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 8

Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 10
Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 11

Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 12
Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 13
Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 14
Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 15
Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 16

Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 17
Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 18
Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 19
Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 20
Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 21

Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 22
Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 23
Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 24
Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 25
Moogle: Những kẻ lưu game trong Final Fantasy IX - Ảnh 26

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...