Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X

Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 2
Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 3
Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 4
Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 5
Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 6

Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 7
Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 8
Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 9
Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 10
Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 11

Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 12
Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 13
Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 14
Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 15

Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 16
Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 17
Người thi triển “pháp thuật đen” trong Final Fantasy X - Ảnh 18

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...