Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013

Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 2
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 3
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 4
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 5
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 6

Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 7
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 8
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 9
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 10
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 11

Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 12
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 13
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 14
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 15
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 16

Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 17
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 18
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 19
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 20
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 21

Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 22
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 23
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 24
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 25
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 26

Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 27
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 28
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 29
Sờ tận tay các showgirl tại ChinaJoy 2013 - Ảnh 30

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...