Soi phiên bản Closed Beta của Black Desert

131007_gamelandvn_blackdesert01

131007_gamelandvn_blackdesert02

131007_gamelandvn_blackdesert03

131007_gamelandvn_blackdesert04

131007_gamelandvn_blackdesert05

131007_gamelandvn_blackdesert06

131007_gamelandvn_blackdesert07

131007_gamelandvn_blackdesert08

131007_gamelandvn_blackdesert09

131007_gamelandvn_blackdesert10

131007_gamelandvn_blackdesert11

131007_gamelandvn_blackdesert12

131007_gamelandvn_blackdesert13

131007_gamelandvn_blackdesert14

131007_gamelandvn_blackdesert15

131007_gamelandvn_blackdesert16

131007_gamelandvn_blackdesert17

131007_gamelandvn_blackdesert18

131007_gamelandvn_blackdesert19

131007_gamelandvn_blackdesert20

131007_gamelandvn_blackdesert21

131007_gamelandvn_blackdesert22

131007_gamelandvn_blackdesert23

131007_gamelandvn_blackdesert24

131007_gamelandvn_blackdesert25

131007_gamelandvn_blackdesert26

131007_gamelandvn_blackdesert27

131007_gamelandvn_blackdesert28

131007_gamelandvn_blackdesert29

131007_gamelandvn_blackdesert30

131007_gamelandvn_blackdesert31

131007_gamelandvn_blackdesert32

131007_gamelandvn_blackdesert33

131007_gamelandvn_blackdesert34

131007_gamelandvn_blackdesert35

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...