Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Anno Online

Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Anno Online - Ảnh 2
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Anno Online - Ảnh 3
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Anno Online - Ảnh 4
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Anno Online - Ảnh 5
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Anno Online - Ảnh 6

Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Anno Online - Ảnh 7
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Anno Online - Ảnh 8
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Anno Online - Ảnh 9
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Anno Online - Ảnh 10
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Anno Online - Ảnh 11

Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Anno Online - Ảnh 12
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Anno Online - Ảnh 13
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Anno Online - Ảnh 14
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Anno Online - Ảnh 15

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...