Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade

Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 2
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 3
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 4
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 5
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 6

Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 7
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 8
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 9
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 10
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 11

Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 12
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 13
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 14
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 15
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 16

Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 17
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 18
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 19
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 20
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 21

Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 22
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 23
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 24
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 25
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 26

Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 27
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 28
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 29
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 30
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 31

Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 32
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 33
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 34
Thử nghiệm phiên bản Closed Beta của Scarlet Blade - Ảnh 35

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...