Cosplay Tiệc Bể Bơi của các nhân viên Riot Games Nga

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay01

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay02

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay03

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay04

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay05

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay06

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay07

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay08

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay09

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay10

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay11

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay12

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay13

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay14

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay15

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay16

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay17

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay18

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay19

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay20

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay21

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay22

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay23

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay24

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay25

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay26

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay27

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay28

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay29

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay30

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay31

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay32

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay33

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay34

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay35

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay36

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay37

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay38

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay39

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay40

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay41

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay42

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay43

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay44

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay45

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay46

141110_gamelandvn_riotrulolcosplay47

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...