Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014

Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 2
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 3
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 4
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 5
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 6

Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 7
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 8
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 9
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 10
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 11

Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 12
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 13
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 14
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 15
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 16

Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 17
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 18
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 19
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 20
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 21

Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 22
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 23
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 24
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 25
Dark Souls II lên kệ vào ngày 11/03/2014 - Ảnh 26

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...