Jaina bước từ Warcraft III ra ngoài đời thực

Jaina bước từ Warcraft III ra ngoài đời thực - Ảnh 2
Jaina bước từ Warcraft III ra ngoài đời thực - Ảnh 3
Jaina bước từ Warcraft III ra ngoài đời thực - Ảnh 4
Jaina bước từ Warcraft III ra ngoài đời thực - Ảnh 5
Jaina bước từ Warcraft III ra ngoài đời thực - Ảnh 6

Jaina bước từ Warcraft III ra ngoài đời thực - Ảnh 7
Jaina bước từ Warcraft III ra ngoài đời thực - Ảnh 8
Jaina bước từ Warcraft III ra ngoài đời thực - Ảnh 9
Jaina bước từ Warcraft III ra ngoài đời thực - Ảnh 10
Jaina bước từ Warcraft III ra ngoài đời thực - Ảnh 11

Jaina bước từ Warcraft III ra ngoài đời thực - Ảnh 12
Jaina bước từ Warcraft III ra ngoài đời thực - Ảnh 13
Jaina bước từ Warcraft III ra ngoài đời thực - Ảnh 14
Jaina bước từ Warcraft III ra ngoài đời thực - Ảnh 15
Jaina bước từ Warcraft III ra ngoài đời thực - Ảnh 16

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...