JDoll kiêu sa với cosplay Wizard trong Granado Espada

131204_anhgame_jdollcosplay01

131204_anhgame_jdollcosplay02

131204_anhgame_jdollcosplay03

131204_anhgame_jdollcosplay04

131204_anhgame_jdollcosplay05

131204_anhgame_jdollcosplay06

131204_anhgame_jdollcosplay07

131204_anhgame_jdollcosplay08

131204_anhgame_jdollcosplay09

131204_anhgame_jdollcosplay10

131204_anhgame_jdollcosplay11

131204_anhgame_jdollcosplay12

131204_anhgame_jdollcosplay13

131204_anhgame_jdollcosplay14

131204_anhgame_jdollcosplay15

131204_anhgame_jdollcosplay16

131204_anhgame_jdollcosplay17

131204_anhgame_jdollcosplay18

131204_anhgame_jdollcosplay19

131204_anhgame_jdollcosplay20

131204_anhgame_jdollcosplay21

131204_anhgame_jdollcosplay22

131204_anhgame_jdollcosplay23

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...