Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan

Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 2
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 3
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 4
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 5
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 6

Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 7
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 8
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 9
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 10
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 11

Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 12
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 13
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 14
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 15
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 16

Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 17
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 18
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 19
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 20
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 21

Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 22
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 23
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 24
Ngao du sơn thủy cùng đệ tử Thuần Dương Quan - Ảnh 25

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...