Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2)

Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 2
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 3
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 4
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 5
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 6

Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 7
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 8
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 9
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 10
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 11

Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 12
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 13
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 14
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 15
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 16

Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 17
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 18
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 19
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 20
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 21

Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 22
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 23
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 24
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 25
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 26

Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 27
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 28
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 29
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 30
Những đôi chân dài miên man trong Blade & Soul (2) - Ảnh 31

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...