Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012

Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 2
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 3
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 4
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 5
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 6

Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 7
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 8
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 9
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 10
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 11

Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 12
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 13
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 14
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 15
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 16

Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 17
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 18
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 19
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 20
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 21

Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 22
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 23
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 24
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 25
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 26

Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 27
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 28
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 29
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 30
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 31

Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 32
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 33
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 34
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 35
Thái Nghiên nhảy múa cực xung tại WCG 2012 - Ảnh 36

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...