Các khu vực luyện cấp trong Dragon Nest

Cấp 40 – 50

Các khu vực luyện cấp trong Dragon Nest - Ảnh 12

Quay trở lại Saint Haven South Gate, chọn Riverwort Wharf.

Các khu vực luyện cấp trong Dragon Nest - Ảnh 13

Riverwort Village Ruins – RR – Master.

Chạy tới cấp 45 bạn có thể change job tại town Lotus Marsh. Town Lotus Marsh sẽ mở khi bạn đạt cấp 40 và town này chỉ dùng để làm quest change job.

Cấp 50 – 60

Các khu vực luyện cấp trong Dragon Nest - Ảnh 14

Vẫn là Saint Haven South Gate và chọn Riverwort Wharf.

Các khu vực luyện cấp trong Dragon Nest - Ảnh 15

Meteor Crash Site Boundaries – MCSB – Master​.

Cấp 60 – 70

Các khu vực luyện cấp trong Dragon Nest - Ảnh 16

Saint Haven East Gate – Anu Arendel.

Các khu vực luyện cấp trong Dragon Nest - Ảnh 17

Các khu vực luyện cấp trong Dragon Nest - Ảnh 18

Golden Medow – GM – Master​.

Cấp 70 – 80

Vẫn ở Anu Arendel nhưng ở 2 map khác nhau và chung 1 khu vực là Monolith.

Các khu vực luyện cấp trong Dragon Nest - Ảnh 19

Các khu vực luyện cấp trong Dragon Nest - Ảnh 20

Các khu vực luyện cấp trong Dragon Nest - Ảnh 21

Từ 70 – 75: Abyss of Heart – AOH – Master.

Các khu vực luyện cấp trong Dragon Nest - Ảnh 22

Các khu vực luyện cấp trong Dragon Nest - Ảnh 23

Từ 75 – 80: Walling wall – WW – Master​.

Từ 80 – 90

Các khu vực luyện cấp trong Dragon Nest - Ảnh 24

Boundary Gate.

Các khu vực luyện cấp trong Dragon Nest - Ảnh 25

Các khu vực luyện cấp trong Dragon Nest - Ảnh 26

Blue Wind Plains – BWP – Master​.

Nguồn:
Hướng dẫn train level – Bài viết của Rin Kaitoh trên diendan.choi.vn.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: