Boss Thế Giới

Boss thế giới trong Đại Kiếm Vương được làm mới vào 09:00, 16:00 và 21:40 hàng ngày. Người chơi Đại Kiếm Vương muốn tham gia săn boss cần phải đạt tới cấp độ theo quy định để mở được boss theo cấp độ tương ứng.

Phần thưởng nhận được khi diệt boss thế giới, gồm có: Vàng Khoá, Kỵ Ấn, Tầm Bảo-Tinh, Sách Tấn Công, Sách Phòng Thủ, Sách Né Tránh… Cấp độ boss càng lớn, phẩm chất vật phẩm nhận được khi săn boss sẽ càng cao.

Boss Thế Giới trong Đại Kiếm Vương