Hỏa khí

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mở tính năng hoả khí.

Tiến cấp hoả khí cần sử dụng tiến cấp đơn.

Tiến cấp hoả khí từ bậc 4 trở lên, khi tăng bậc sẽ đếm ngược điểm chúc phúc trong vòng 24 giờ, nếu không tăng bậc kế tiếp thì điểm chúc phúc sẽ xóa về 0.

Mỗi hoả khí sở hữu 6 kĩ năng có thể tăng cấp bằng cách dùng sách nâng cấp kĩ năng hoả khí.

Hoả khí có 3 món trang bị gồm hoả đạn (tấn công), hoả luân (phòng ngự) và hoả đồng (sinh lực) với nhiều cấp bậc và hoả ấn giúp tăng thuộc tính.

Hỏa khí trong Đại Kiếm Vương:

Hỏa khí trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 25

Hỏa khí trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 26

Hỏa khí trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 27

Hỏa khí trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 28

Hỏa khí trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 29