Hoa liên

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mở tính năng hoa liên.

Tiến cấp hoa liên cần sử dụng Tiến Cấp Đơn.

Tiến cấp hoa liên từ bậc 4 trở lên, khi tăng bậc sẽ đếm ngược điểm chúc phúc trong vòng 24 giờ, nếu không tăng bậc kế tiếp thì điểm chúc phúc sẽ xóa về 0.

Mỗi hoa liên sở hữu 5 kĩ năng có thể tăng cấp bằng cách dùng sách nâng cấp kĩ năng hoa liên.

Hoa liên có 3 món trang bị gồm hoa viên (tấn công), hoa đăng (phòng ngự) và hoa linh (sinh lực) với nhiều cấp bậc và hoa ấn giúp tăng thuộc tính.

Hoa liên trong Đại Kiếm Vương:

Hoa liên trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 30

Hoa liên trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 31

Hoa liên trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 32

Hoa liên trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 33

Hoa liên trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 34