Khoa Cử

Khoa cử là hoạt động dành cho người chơi đạt cấp 40 trở lên trong Đại Kiếm Vương. Hoạt động này gồm hai kì thi là thi hội (15:00 – 15:15 thứ 2, 3, 5, 6 và 7) và thi đình (15:00 – 15:15 thứ Tư và Chủ Nhật).

Người chơi đạt hạng 1 thi hội đạt danh hiệu Hội Nguyên, hạng 1 thi đình đạt danh hiệu Trạng Nguyên và được đúc tượng ở thành chính trong Đại Kiếm Vương. Ngoài danh hiệu, người chơi tham gia các kì khoa cử trong Đại Kiếm Vương có thể nhận được điểm vinh dự, điểm kinh nghiệm và vàng khóa.

Khoa Cử trong Đại Kiếm Vương