Liên Server 1v1

Liên Server 1v1 là hoạt động dành cho tất cả người chơi đạt cấp 50 trở lên trong Đại Kiếm Vương. Hoạt động này diễn ra từ 21:00 đến 21:30 hàng ngày.

Điểm mỗi ngày sẽ quyết định bậc của người chơi trong Liên Server 1v1. Điểm càng cao thưởng uy danh càng nhiều.

Liên Server 1v1 trong Đại Kiếm Vương