Long mạch

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mở tính năng long mạch.

Tích lũy điểm kinh nghiệm (EXP) tiến cấp thông qua các hoạt động để tăng cấp long mạch.

Khi lĩnh hội mỗi long mạch sẽ nhận kèm kĩ năng đặc biệt của long mạch đó.

Số long mạch sở hữu góp phần tăng thuộc tính cho nhân vật, nhận càng nhiều long mạch thì tăng càng nhiều thuộc tính.

Long mạch trong Đại Kiếm Vương:

Long mạch trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 35

Long mạch trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 36

Long mạch trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 37

Long mạch trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 38

Long mạch trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 39