Phó Bản Đơn

Hệ thống phó bản đơn trong Đại Kiếm Vương có các phó bản sau:

  • Tiến Cấp.
  • EXP.
  • Cốt Truyện.
  • Tháp.

Các phó bản đơn sẽ mở theo các cấp độ của người chơi.