Phó Bản Nhóm

Hệ thống phó bản nhóm trong Đại Kiếm Vương có các phó bản sau:

  • Kho Binh Giới.
  • Bí Cảnh Cây Thần.
  • Đồng Nhân Trận.
  • Tam Phiên Doanh.
  • San Hô Địa.

Mỗi ngày, một người chơi Đại Kiếm Vương có 30 lần vào phó bản nhóm. Sau 00:00 mỗi ngày sẽ tạo mới số lần tham gia.

Phó bản nhóm trong Đại Kiếm Vương