Phó Bản VIP

Đạt cấp VIP qui định sẽ được vào phó bản VIP.

Nhận được nhiều phần thưởng, trang bị quý hiếm.

Mỗi ngày được vào khiêu chiến một lần. Sau 24:00 mỗi ngày sẽ tạo mới số lần tham gia.

Phó Bản VIP trong Đại Kiếm Vương