Thú cưỡi

Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mở tính năng thú cưỡi.

Tiến cấp thú cưỡi cần sử dụng Tiến Cấp Đơn.

Tiến cấp thú cưỡi từ bậc 4 trở lên, khi tăng bậc sẽ đếm ngược điểm chúc phúc trong vòng 24 giờ, nếu không tăng bậc kế tiếp thì điểm chúc phúc sẽ xóa về 0.

Mỗi thú cưỡi sở hữu 6 kĩ năng, kĩ năng có thể tăng cấp bằng cách dùng sách nâng cấp kĩ năng thú cưỡi.

Thú cưỡi có 3 món trang bị gồm roi (tấn công), yên (phòng ngự) và giáp (sinh lực) với nhiều cấp bậc và kỵ ấn giúp tăng thuộc tính.

Thú cưỡi trong Đại Kiếm Vương:

Thú cưỡi trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 4

Thú cưỡi trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 5

Thú cưỡi trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 6

Thú cưỡi trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 7

Thú cưỡi trong Đại Kiếm Vương - Ảnh 8