Vàng May Mắn

Vàng May Mắn là hoạt động diễn ra từ 10:00 đến 10:30 và 14:00 đến 14:30 hàng ngày. Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi Đại Kiếm Vương khi tham gia diệt quái, làm nhiệm vụ… có thể tiêu diệt Tiền Đa để nhận thưởng.

Mỗi 5 phút sẽ tạo mới Tiền Đa, tìm diệt mỗi Tiền Đa rơi ngẫu nhiên 5-10 vàng khoá.

Vàng May Mắn trong Đại Kiếm Vương