Đao Khách

Đao Khách là hệ phái tấn công đơn mạnh nhất trong Thiện Nữ Mobile. Đặc biệt, khả năng bạo kích của hệ phái này không thể xem nhẹ. Ngoài ra, Đao Khách còn được hỗ trợ bởi các loại bẫy và kĩ năng sinh tồn.

Đặc điểm: Cận chiến / Vật lý / Tấn công đơn

Đao Khách - Ảnh 1