Xạ Thủ

Xạ Thủ giỏi bắn tên, tên có thể phóng ra lửa, băng hoặc kịch độc, thường hạ địch thủ ở tầm xa.

Đặc điểm: Tầm xa / Vật lý / Tấn công nhóm

Xạ Thủ - Ảnh 1