Thiên Âm

Thiên Âm tu luyện Đại Phạm Bát Nhã, lòng đầy từ bi, khí chất vượt xa thế tục. Thiên Âm sử dụng tu hành trượng, kĩ năng thiên về pháp thuật hệ trị liệu, hồi phục khí huyết.

Vũ khí: Trượng.

Đặc điểm: Tấn công phép thuật / Trị liệu / Khống chế.

KĨ NĂNG

Tầng 1: Thanh Văn

Hàng Ma Trượng (Chủ động): Tấn công mục tiêu tầm xa, kèm theo tấn công và gây sát thương.

Lục Đạo (Chủ động): Tấn công mục tiêu tầm xa 4 lần, mỗi lần kèm theo tấn công và gây sát thương, hồi sinh lực theo tỉ lệ với sát thương gây ra.

Tụng Kinh (Chủ động): Tấn công mục tiêu tầm xa, kèm theo tấn công và gây sát thương, làm mục tiêu hôn mê trong thời gian ngắn.

Địa Tàng Kinh (Bị động): Tăng chính xác.

Bồ Đề Thụ (Bị động): Tăng chân khí tối đa.

Tầng 2: Duyên Giác

Thiên Vũ Luân (Chủ động): Tấn công mục tiêu 6 lần, mỗi lần kèm theo tấn công và gây sát thương, mục tiêu bị trừ chính xác và né tránh.

Phá Ma Ngôn (Chủ động): Giúp đồng đội xung quanh xóa trạng thái khống chế và tăng phòng thủ. Đồng thời trị liệu bản thân, kèm theo điểm trị liệu giúp bản thân tăng hiệu quả trị liệu.

Tịnh Thổ Ngôn (Chủ động): Trị liệu liên tục cho đồng đội có sinh lực thấp nhất, kèm thêm điểm trị liệu giúp đồng đội nhận thêm hiệu quả trị liệu.

Bát Nhã Kinh (Bị động): Tăng hôn mê.

Tứ Đại Giai Không – Hỏa (Bị động): Tăng kháng hôn mê.

Tứ Đại Giai Không – Phong (Bị động): Tăng kháng mê hoặc

Lôi Âm Pháp (Chủ động): Tấn công mục tiêu tầm xa 4 lần, kèm theo tấn công thêm tỉ lệ với sinh lực hiện tại và gây sát thương.

Tầng 3: Phật Đà

Nhân Quả (Chủ động): Tăng phản sát thương cho bản thân trong thời gian ngắn.

Vãng Sinh Chú (Chủ động): Giúp mục tiêu hồi sinh và hồi 12% sinh lực, miễn trừ trừng phạt trọng thương.

Minh Vương Kinh (Bị động): Tăng kháng bạo.

Đại Từ Bi (Bị động): Tăng sinh lực.

Minh Kính Đài (Bị động): Tăng phòng thủ.

Bát Nhã (Chủ động): Tăng tấn công, mỗi giây nhận thêm hiệu quả trị liệu.

Vô Lượng Ngôn (Chủ động): Tấn công mục tiêu, kèm thêm tấn công, gây sát thương và làm mục tiêu hôn mê trong thời gian ngắn.

Vạn Tượng Phật (Chủ động): Tấn công mục tiêu, mỗi lần kèm thêm tấn công và gây sát thương, đồng đội xung quanh nhận thêm hiệu quả trị liệu liên tục.