Webgame

Bạo Phong: Phân tích sức mạnh của Pháp Sư 3
Mỗi lớp nhân vật có một sứ mệnh và nhiệm vụ của Pháp Sư chính là khống chế đối thủ để đồng đội xông lên kết thúc cuộc chiến trong thời gian ngắn nhất.