Hảo hữu

Tại danh sách hảo hữu trong Chinh Đồ 1 Mobile, các bạn có thể xem được các thông tin: avatar, tên, quốc gia trực thuộc của hảo hữu.

Hảo hữu trong Chinh Đồ 1 Mobile

Tính năng hảo hữu bao gồm:

Quan sát:Nhấp vào xem trang bị và thú cưỡi của hảo hữu.

Chat mật: Chat riêng với hảo hữu.

Mời hảo hữu.

Tặng hoa: Sau khi nhấp vào chọn số lượng, sau khi xác định có thể tặng hoa cho hảo hữu.

Xóa hảo hữu.

Thêm vào danh sách đen.

Xóa kẻ thù: Bỏ hảo hữu ra khỏi danh sách kẻ thù.

Phát lì xì: Tặng vàng cho hảo hữu.