Hệ thống diệt phỉ trong OMG 3Q

Câu chuyện Tam Quốc bắt đầu từ kết nghĩa đào viên của anh em Lưu Quan Trương, hệ thống diệt phỉ trong OMG 3Q cũng được bắt đầu từ Đào Viên Diệt Phỉ.

Hệ thống diệt phỉ trong OMG 3Q

Sau khi tiến hành diệt phỉ đủ số lần chỉ định, người chơi có thể nhận được một rương.

Hệ thống diệt phỉ trong OMG 3Q

Trong quá trình diệt phỉ, người chơi có thể nhận được Tinh Thạch quý hiếm dùng đổi Trân Bảo ở shop. Tướng đeo Trân Bảo nhận thêm thuộc tính và liên kết.

Ngoài các phần thưởng như trang bị, tham gia diệt phỉ còn là một cách cực nhanh để thăng cấp cho nhân vật trong OMG 3Q.

Hệ thống diệt phỉ trong OMG 3Q

Diệt phỉ tiêu khá nhiều hoạt lực, các bạn phải chuẩn bị đầy đủ Hoạt Lực Đơn nhé. VIP 5 hoặc đạt tới cấp độ 20 có thể mở tự động diệt phỉ.

Trong hệ thống diệt phỉ, có thể tiến hành thu hồi tướng, thu hồi trang bị, thu hồi trân bảo, hợp thành bảo vật, đồng thời cũng có thể may mắn gặp được kỳ ngộ.

Khi gặp được kỳ ngộ, người chơi có thể tham gia trả lời câu hỏi, mở rương thần bí hoặc có thể nhận được những đợt giảm giá hấp dẫn từ Vân Du Thương Nhân.

Hệ thống diệt phỉ trong OMG 3Q

Hệ thống diệt phỉ trong OMG 3Q

Hệ thống diệt phỉ trong OMG 3Q