Trang bị game Sử Hộ Vương

Song Xỉ

Song Xỉ

Thuẫn

Thuẫn

Thiên Tử Quân

Thiên Tử Quân

Sâm Ngọc Linh

Sâm Ngọc Linh

Hộ Tâm Phiến

Hộ Tâm Phiến

Đoản Kiếm

Đoản Kiếm

Bẫy Lưới

Bẫy Lưới

Ống Nhòm

Ống Nhòm

Văn Hương Mỹ Tửu

Văn Hương Mỹ Tửu

Trà Cung Đình

Trà Cung Đình

Thuốc Trị Thương

Thuốc Trị Thương

Chiếu Chỉ Thu Hồi

Chiếu Chỉ Thu Hồi

Thái Ất Thần Kinh

Thái Ất Thần Kinh

Sắc Thư

Sắc Thư

Phong Hỏa Đài

Phong Hỏa Đài

Phi Tiêu

Phi Tiêu

Ngọc Tỷ Truyền Quốc

Ngọc Tỷ Truyền Quốc

Hỏa Lò

Hỏa Lò

Cống Phẩm

Cống Phẩm

Cờ Lệnh

Cờ Lệnh