PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ)

Vào chiều ngày 06/10/2015 (theo giờ Thái Bình Dương – tức sáng ngày 07/10/2015 theo giờ Việt Nam), Riot Games đã cập nhật ảnh nền cho trang phục mới Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) trong máy chủ thử nghiệm PBE. Bên cạnh đó, Riot Games còn có một số chỉnh sửa cho Cosmic Reaver Kassadin (Kassadin Kẻ Cắp Vũ Trụ) và cập nhật ảnh nền cho một số trang phục cũ.

Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ)

PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 1
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 2
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 3
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 4
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 5
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 6
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 7
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 8
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 9

Chỉnh sửa Cosmic Reaver Kassadin (Kassadin Kẻ Cắp Vũ Trụ)

Trang phục mới Cosmic Reaver Kassadin (Kassadin Kẻ Cắp Vũ Trụ) có một số chỉnh sửa về màu sắc của áo giáp và thanh kiếm.


PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 10
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 11
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 12
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 13

Ảnh nền mới cho Brand Du Côn

PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 14
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 15
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 16
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 17
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 18
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 19

Ảnh nền mới cho Ezreal Băng Giá

PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 20
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 21
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 22
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 23
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 24
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 25

Ảnh nền mới cho Master Yi Sát Thủ

PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 26
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 27
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 28
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 29
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 30
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 31

Ảnh nền mới cho Master Yi Người Được Chọn

PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 32
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 33
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 34
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 35
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 36
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 37

Ảnh nền mới cho Ngộ Không Ngọc Long

PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 38
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 39
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 40
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 41
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 42
PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 43

Chỉnh sửa Teemo

Thời gian tích trữ nấm của Bẫy Độc Noxus (R) thay đổi thành 34/28/22 từ 35/31/27.

PBE 6/10/2015: Ảnh nền cho Demon Vi (Vi Nữ Quỷ) 44

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: