LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2

Theo các thông tin mới cập nhật, đợt thứ hai của chiến dịch đại cân bằng hình ảnh cho các tướng và trang phục ra mắt trước năm 2013 đã được Riot Games khởi động trên máy chủ thử nghiệm PBE. Cụ thể hơn, Brand, Evelynn, Nocturne, Olaf và Blitzcrank là năm vị tướng được chỉnh sửa trong đợt thứ hai. Có hai đợt chỉnh sửa cho Brand, Evelynn, Nocturne, Olaf và Blitzcrank được tiến hành vào ngày 25/09 và 26/09/2014 (theo giờ chuẩn Thái Bình Dương). Chi tiết các bạn có thể tham khảo loạt hình ảnh ở bên dưới.

Brand

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 1
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 2
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 3
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 4

Brand Tận Thế

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 5
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 6
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 7
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 8

Brand Du Côn

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 9
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 10
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 11
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 12

Brand Lõi Băng

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 13
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 14
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 15
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 16

Graves Đánh Thuê

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 17
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 18
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 19
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 20

Evelynn

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 21
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 22
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 23
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 24

Evelynn Bóng Tối

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 25
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 26
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 27
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 28

Evelynn Dạ Vũ

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 29
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 30
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 31
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 32

Evelynn Tango

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 33
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 34
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 35
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 36

Nocturne

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 37
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 38
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 39
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 40

Nocturne Băng Giá

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 41
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 42
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 43
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 44

Nocturne Hư Không

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 45
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 46
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 47
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 48

Nocturne Tàn Bạo

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 49
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 50
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 51
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 52

Nocturne Hồn Ma

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 53
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 54
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 55
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 56

Olaf

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 57
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 58
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 59
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 60

Olaf Bị Ruồng Rẫy

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 61
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 62
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 63
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 64

Olaf Băng Giá

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 65
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 66
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 67
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 68

Brolaf

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 69
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 70
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 71
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 72

Blitzcrank

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 73
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 74
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 75
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 76

Blitzcrank Rệu Rã

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 77
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 78
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 79
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 80

Blitzcrank Thủ Môn

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 81
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 82
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 83
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 84

Blitzcrank Đấm Bốc

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 85
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 86
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 87
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 87

Blitzcrank Xe Độ

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 89
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 90
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 91
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 92

Đâu Phải Blitzcrank

LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 93
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 94
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 95
LMHT: Chiến dịch đại cân bằng bắt đầu đợt 2 96

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: