Truyện tranh LMHT: Lux (Kỳ 2)

Cố gắng tìm cách kiểm soát ma thuật ngày một mạnh thêm, Lux lẻn vào trụ sở Thợ Săn Ma Pháp.

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 1

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 2

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 3

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 4

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 5

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 6

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 7

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 8

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 9

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 10

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 11

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 12

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 13

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 14

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 15

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 16

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 17

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 18

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 19

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 20

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 21

Truyện tranh Lux Kỳ 2 - Trang 22

Truyện tranh LMHT: Lux (Kỳ 2) 1
Truyện tranh LMHT: Lux (Kỳ 2) 2

Truyện tranh LMHT: Lux (Kỳ 2) 4