Kiếm Võng 3: Chi tiết bản cập nhật ngày 22/04/2016

Vào ngày 22/04/2016 vừa qua, Kingsoft đã tiến hành bảo trì máy chủ Kiếm Võng 3 (từng được phát hành tại Việt Nam với tên gọi Kiếm Võng 3) và cập nhật một số nội dung nhỏ nhằm cân bằng sức mạnh của các môn phái trong trò chơi. Cụ thể, các môn phái có điều chỉnh trong bản cập nhật này gồm có Vạn Hoa, Thiên Sách, Thất Tú, Đường Môn, Minh Giáo, Trường Ca. Ngoài ra, bản cập nhật này còn có một số điều chỉnh nhỏ liên quan đến bí cảnh Vĩnh Vương Hành Cung – Tiên Lữ Đình Viên.

Cân bằng môn phái

Vạn Hoa

Hoa Gian Du

Kỳ huyệt số 5 Phần Ngọc – Ngọc Thạch Câu Phần: Mỗi tầng Thôn Phệ, sử dụng Dương Minh Chỉ sát thương tăng 15%, mỗi lần gây sát thương tăng thêm 1 tầng Thôn Phệ, duy trì 5 giây.

Kỳ huyết số 6 Thanh Quan – Dương Minh Chỉ: Trúng mục tiêu sẽ gây ra sát thương duy trì Chung Lâm Dục Tú, bạo kích tăng 5%, HQBK tăng 5%.

Kỳ huyệt 10 Mộng Ca Dương Minh Chỉ – Khoái Tuyết Thời Tinh: Mỗi tầng tăng 3% tốc, cộng dồn 2 tầng, duy trì 30 giây.

Kỳ huyệt Nghiễn Huyền: Thủy Nguyệt Vô Gian cùng Loạn Sái Thanh Hà thi triển Dương Minh Chỉ kèm theo Lan Tồi Ngọc Chiết bạo kích (bỏ Chung lâm BK).

Thiên Sách

Hổ Nha Lệnh – Tật Như Phong: Huyệt vị Đồ Tàn Hiệt giảm thời gian chờ 20 giây. (cũ 10 giây).

Hổ Nha Lệnh – Tật Như Phong: Huyệt vị Đồ Đoạn Thiên: giảm thời gian chờ 20 giây (cũ 10 giây).

Hổ Nha Lệnh – Tật Như Phong: huyệt vị đồ Tuyệt Chương (thời gian điều tức giảm thiểu 10 miểu). Điều chỉnh Hổ Nha Lệnh – Tật Như Phong: thi triển chiêu thức giảm tiêu hao 30%.

Hổ Nha Lệnh – Tật Như Phong: Nhân ngẫu đồ tàn hiệt (chiêu thức kèm theo hội tâm đề cao 10%, trì tục 5 miểu) điều chỉnh: Chiêu thức kèm theo hội tâm đề cao 10%, trì tục 10 miểu.

Chiêu thức Ngự Bôn Đột (kỵ thừa tốc độ đề cao 50%, trì tục 12 miểu) điều chỉnh vi: Lập tức lên ngựa và kỳ dư kĩ năng điều tức thời gian, tịnh sử kỵ thừa tốc độ đề cao 50%, duy trì tục 12 miểu.
Đệ cửu tầng kỳ huyệt Phi Độn – Ngự Bôn Đột: Thời gian chờ giảm 30 giây.

Kỳ huyệt 9 Kích Lôi – Hám Như Lôi: Thời gian tăng 30 giây, tăng 10% phá phòng ngoại, 10% tấn công ngoại, duy trì 8 giây.

Thất Tú

Băng Tâm Quyết

Kỳ huyệt 7 Nguyên Quân – Kiếm Phá Hư Không: Trúng mục tiêu khí huyết dưới 50%, tự thân tăng 10% BK, 10% HQBK, duy trì 12 giây.

Kỳ huyệt 10 Triêu Lộ: Trong trạng thái chiến đấu,nếu có 10 tầng Kiếm Vũ, tự thân tăng 10% tấn công nội, duy trì 10 giây.

Đường Môn

Thiên La

Kỳ huyệt 10 Thự Sắc Thôi Hàn – Thiên Ky Biến: Gây sát thương cho mục tiêu không BK tăng 2% bạo kích, cộng dồn 10 tầng, duy trì 6 giây, hiệu quả biến mất khi Thiên Cơ Biến bạo kích.

Minh Giáo

Phần Ảnh

Kỳ huyệt 11 Nhật Nguyệt Tề Quang: xúc phát mãn nhật mãn nguyệt trạng thái, không tiêu hao.

Kỳ huyệt 10 Thiện Ác Như Mộng: Thi triển Sinh Tử Kiếp, đồng thời sử mục tiêu đã bị Sinh Tử Kiếp – Nhật và Sinh Tử Kiếp – Nguyệt hiệu quả.

Đổi vị trí Vô Lượng Diệu Cảnh và Nhật Nguyệt Tề Quang.

Minh Tôn

Đệ bát tầng kỳ huyệt 8 Vô Lượng Diệu Cảnh và Ích Trệ Hỗ Sa:

Giải trừ tự thân khống chế hiệu quả tịnh ở tự thân vị trí sáng tạo tàn ảnh bảo tồn tự thân kĩ năng điều tức thời gian, khí huyết, nội lực trạng thái, duy trì liên tục 10 miểu, hiệu quả trong lúc ngoạn gia lần thứ hai thi triển kĩ năng tắc giải trừ tự thân sở hữu thụ khống trạng thái tịnh triệu hoán cái bóng bám vào tự thân, sử tự thân kĩ năng điều tức thời gian, khí huyết, nội lực trạng thái khôi phục tới ghi lại thì trạng thái.

Trường Ca Môn

Cô Ảnh Hóa Song: Giải trừ tự thân khống chế hiệu quả tịnh ở tự thân vị trí sáng tạo tàn ảnh bảo tồn tự thân kĩ năng điều tức thời gian, khí huyết, nội lực trạng thái, duy trì liên tục 10 miểu, hiệu quả trong lúc ngoạn gia lần thứ hai thi triển kĩ năng tắc giải trừ tự thân sở hữu thụ khống trạng thái tịnh triệu hoán cái bóng bám vào tự thân, sử tự thân kĩ năng điều tức thời gian, khí huyết, nội lực trạng thái khôi phục tới ghi lại thì trạng thái.

Mạc Vấn

Sơ Ảnh Hoành Tà: Triệu hoán đích ảnh tử phân thân tạo thành thương hại giảm 15%.

Kỳ huyệt 11 Diệu Ý: Thi triển thương tổn chiêu thức trúng mục tiêu khí huyết giá trị thấp hơn 40% mục tiêu, BK tăng 10%, HQBK tăng 10%, duy trì liên tục 12 miểu.

Kỳ huyệt 10 Tham Liên: Mỗi cách khúc phong sử tự thân âm tính nội công cơ sở lực công kích đề cao 2%.

Kỳ huyệt 10 Chí Tĩnh – Hồi Mộng Trục Quang: Tăng 10% khí huyệt cực đại, tổn thương giảm 15%.

Tương Tri

Mai Hoa Tam Lộng: Nếu lá chắn sớm biến mất, sát thương của mục tiêu giảm 25%, có tác dụng với hiệu quả giảm thương cùng lúc.

Kỳ huyệt 10 Kỳ Cung: Mỗi cách khúc phong sử tự thân trị liệu cơ sở giá trị đề cao 2%.

Kỳ huyệt 10 Quán Châu: Đã bị kĩ năng thương tổn vượt lên trước tự thân khí huyết cực đại 10%, tắc cai thứ thương tổn rơi chậm lại 15%.

Cân bằng bí cảnh

Vĩnh Vương Hành Cung – Tiên Lữ Đình Viên

Lý Sướng (bí cảnh 10 người và 25 người)

Giảm lượng máu của Lý Sướng.

Giảm lượng hồi máu của Lý Sướng khi cắm thuẫn và giảm phản sát thương.

Nguồn:
Nội dung bảo trì ngày 22/04/2016. Bản dịch tiếng Việt của Ryan Nguyễn.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: