Kiếm Võng 3: Tổng hợp các thay đổi kỳ huyệt ngày 15/04

Thất Tú

Băng Tâm Quyết

Giảm thời gian hồi chiêu của “Kiếm Cảnh Lưu Ngân” từ 15 giây xuống còn 10 giây.

Kỳ huyệt tầng 7 “Thành Ngọc” (Nếu “Kiếm Cảnh Lưu Vân” thành công đẩy lùi mục tiêu, thời gian hồi chiêu kĩ năng giảm 5 giây và khiến mục tiêu chịu một tầng hiệu quả “Cấp Khúc”) điều chỉnh thành: Nếu “Kiếm Cảnh Lưu Vân” thành công đẩy lùi mục tiêu, khiến mục tiêu chịu một tầng hiệu quả “Cấp Khúc” và nâng bạo kích của sát thương liên tục lên 50%.

Chú ý: Tăng tính ổn định cho Thất Tú khi sử dụng tổ hợp kĩ năng “Đại Huyền Cấp Khúc”, “Kiếm Phá Hư Không”, “Kiếm Cảnh Lưu Ngân”.

[Tây Hà Kiếm Khí – Đại Huyền Cấp Khúc] Tường Giải Tàn Diệp (chính xác tăng 2%) điều chỉnh thành: [Tây Hà Kiếm Khí – Đại Huyền Cấp Khúc] Chân Truyền Tàn Diệp: cự ly thi triển kĩ năng tăng 5 thước.

Kỳ huyệt tầng 4 “Thanh Mai” (Hiệu quả sát thương liên tục của cấp khúc tăng 10%) điều chỉnh thành: Hiệu quả sát thương liên tục của cấp khúc tăng 15%.

Chú ý: Nâng cao khả năng đánh đơn của Thất Tú, ưu thế hóa không gian thi triển của Thất Tú thông qua bí kíp.

Kỳ huyệt tầng 5 “Tùy Phong” (Mục tiệu mang theo hiệu quả “Thiên Địa Đề Ngang”, nếu khi hiệu quả “Thiên Địa Đề Ngang” kết thúc khí huyết dưới 50% sẽ nhận được 3 giây hiệu quả giảm sát thương) điều chỉnh thành “Vụ Vũ” : Sau khi “Phồn Âm Cấp Tiết” thi triển nhận dc hiệu quả “Vụ Vũ”, duy trì 15 giây, trong thời gian đó tỉ lệ né tránh ngoại nhận được tăng 10%, có thể cộng dồn 10 tầng, né tránh thành công hiệu quả này duy trì 2 giây thì biến mất.

Kỳ huyệt tầng 12 “Khinh Đố” (Trong chiến đấu full kiếm vũ thi triển “Kiếm Phá Hư Không” tăng sát thương 20%) điều chỉnh thành: “Phồn Âm Cấp Thiết” trở thành kỹ năng sung công 2 tầng, thời gian sung công 60 giây, hiệu quả duy trì 15 giây.

Chú ý: Hai kỳ huyệt cùng tầng “Tùy Phong”, “Dung Tuyết” đều sẽ tăng hiệu quả của “Phồn Âm Cấp Thiết”, qua sự thay đổi của “Tùy Phong” có thể cho Thất Tú lựa chọn giữa con đường thủ ngoại và thủ nội. Mà “Khinh Đố” lại khiến “Phồn Âm Cấp Thiết” càng thêm linh hoạt, tổ hợp 3 kỳ huyệt trên có thể dùng trong hoàn cảnh chiến đấu khác nhau.

Vân Thường Tâm Kinh

Kỳ huyệt tầng 6 “Tán Dư Hà” (“Hồi Tuyết Phiêu Dao” có thể có tác dụng với 1 mục tiêu nữa trong phạm vi 6 thước quanh mục tiêu) điều chỉnh thành: (“Hồi Tuyết Phiêu Dao” có thể có tác dụng với 2 mục tiêu nữa trong phạm vi 6 thước quanh mục tiêu.

Chú ý: Thích hợp nâng cao năng lực hỗ trợ trên diện rộng của Thất Tú trong tổ đội 5 người, nâng cao tính cạnh tranh với các phái hỗ trợ khác trong các tổ đội lớn.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: